Registrace ze starého KvalitníhoKouření nebude fungovat! Prosíme, proveďte registraci znovu !!! Omlouváme se za komplikaci.

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci, bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodu.

 

 

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1. Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu nebo registraci v našem internetovém obchodě a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.KvalitniKoureni.cz (dále jen „eshop“) je Milan Flídr, IČO: 18834043, se sídlem Havlíčkova 283, Skuteč, PSČ 539 73.

2. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících údajů:

tel.: +420 608 666 211,

e-mail: flidr283@seznam.cz.

 

 

II. ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

1. Vaše osobní údaje, které nám sdělujete při objednávce zboží, tedy jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mail, případně též IČO a DIČ, zpracováváme především pro účely plnění kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte zakoupením příslušného zboží v našem eshopu včetně zajištění doručení zboží způsobem, který zvolíte ve své objednávce, a vyřizování Vašich nároků z případných vad dodaného zboží. Osobní údaje dále zpracováváme v souvislosti s plněním souvisejících veřejnoprávních povinností (např. ověření věku podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vystavení daňového dokladu a související nutnost archivace příslušných dokumentů). Zároveň můžeme zpracovávat údaje o druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči a informace o prohlížení jednotlivých stránek z titulu oprávněného zájmu na zlepšování nabídek a optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení, případně též přizpůsobení nabídek Vašim preferencím.

 

2. Pro koupi nabízených produktů si v našem eshopu nemusíte založit uživatelský účet. Založení uživatelského účtu v našem eshopu pro Vás však znamená významné usnadnění dalších nákupů, při kterých již nebudete muset znovu zadávat své osobní údaje nutné pro vyřízení Vaší následné objednávky, které jsou specifikovány v prvním odstavci (pokud jste tyto údaje vyplnili při registraci). Založením uživatelského účtu se rovněž stáváte součástí našeho programu klubových slev a aktuální výši své slevy stejně jako své předchozí objednávky můžete po přihlášení sledovat v uživatelském účtu. Pokud se rozhodnete pro založení uživatelského účtu, je právním základem zpracování osobních údajů plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. V případě jakékoliv změny Vašich osobních údajů prosíme o jejich aktualizaci v uživatelském účtu tak, aby se k Vám objednané produkty skutečně dostaly.

 

3. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

a. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;

b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů);

c. oprávněný zájem na zasílání obchodních sdělení a newsletterů (pokud jste u nás dříve zakoupili zboží), ochraně našich právních nároků a na zjišťování spokojenosti s nákupem v našem eshopu, zlepšování našich nabídek a optimalizaci webové prezentace eshopu.

 

4. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 3. písm. a. - b. tohoto článku v následujícím rozsahu:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, případně IČO a DIČ);

b. Kontaktní údaje (dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

c. Platební údaje (číslo bankovního účtu při identifikaci Vaší platby).

 

5. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 3. písm. c. tohoto článku v rozsahu e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení, údaje o zakoupeném zboží, druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči a informace o prohlížení jednotlivých stránek na webu našeho eshopu; pro účely ochrany našich práv (vymáhání případných pohledávek) mohou být použity Vaše identifikační údaje a adresa.

 

6. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř (4) let od objednání příslušného zboží v našem eshopu pro zajištění plnění smluvních povinností (zejména vyřizování případných reklamací a uplatňování nároků ze smlouvy). Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Váš uživatelský účet bude zrušen v případě neaktivity trvající déle než čtyři (4) roky; zrušení uživatelského účtu se nedotkne archivace podle předchozích ustanovení tohoto odstavce.

 

7. Pro účely plnění smlouvy poskytneme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, společnosti zajišťující doručení zboží, zvolíte-li ve své objednávce dopravu zboží prostřednictvím přepravní společnosti, případně subjektům zajišťujícím Vámi zvolený způsob platby za objednané produkty. Vaše osobní údaje, stejně jako veškerý obsah svého eshopu, máme uloženy u našeho poskytovatele hostingových a IT služeb, společnosti PROGRAMATORI s.r.o., IČO: 02407116 (provozovatel služby aspify.com), která je příjemcem Vašich osobních údajů. V rámci zpracovávání účetnictví mohou být Vaše osobní údaje předány našemu poskytovateli účetních služeb. Pro zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem v našem eshopu se účastníme programu Heureka.cz Ověřeno zákazníky; neoznačíte-li v objednávce, že nesouhlasíte se zasláním dotazníku spokojenosti, bude Vám po nákupu v našem eshopu dotazník zaslán pro zjištění Vaší spokojenosti s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

 

III. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.

 

2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili. Opravu nebo doplnění svých osobních údajů můžete provést po přihlášení v uživatelském prostředí eshopu.

 

3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

b. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;

c. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;

d. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo

e. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

 

4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;

c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

 

6. Požadované osobní údaje specifikované v ustanovení článku II. odst. 4. shora od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy a vyřízení Vaší objednávky v eshopu. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné kupní smlouvu s námi uzavřít a požadovaný produkt si objednat (nevěděli bychom, kam produkt zaslat, v souvislosti s doručováním bychom Vás my nebo doručovací společnost nemohli kontaktovat apod.).

 

 

IV. VYUŽITÍ COOKIES

 

Provozuji webové stránky na www.KvalitniKoureni.cz a na těchto stránkách pracuji s cookies.

Co jsou to cookies?


Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého webové stránky prohlížíte. Umožňují mi vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo mi pomáhá s analýzou, kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací a podobně.

Jaké typy cookies používám?


Technické a funkční - ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka správně a bezpečně zobrazila
Analytické a marketingové - ty mi pomáhají analyzovat, jak moje webové stránky fungují

Zde si můžete nastavit Vaše preference ohledně ukládání cookies.

Na základě čeho cookies zpracovávám?


S technickými, funkčními cookies mohu pracovat i bez vašeho svolení na základě právních předpisů. Bez nich by se vám nemusela stránka vůbec zobrazit a nefungovala by správně. Analytické a marketingové cookies mohu zpracovat jen s vaším souhlasem. Proto budu rád, pokud mi jej udělíte a pomůžete mi tak vylepšovat webovou stránku a lépe cílit reklamu a propagaci.

Jak jde zabránit využívání cookies?


Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchovávám pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu. Analytické a marketingové cookies zpracovávám jen pokud mi k tomu dáte souhlas prostřednictvím cookie lišty. Doba zpracování je různá a liší se podle povahy (více zde). Souhlas můžete kdykoli odebrat zde. Další možná cesta, jak zpracování analytických cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Také můžete web prohlížet v anonymním režimu.

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Seznam
Android
Safari
Microsoft Edge

Pamatujte při tom, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Funkční cookies zpracovává přímo webová stránka, kterou si spravuji sám.

Analytické a marketingové pak:

1) poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami.
2) poskytovatel služby Sklik, Zboží.cz a Firmy.cz společnost Seznam.cz, Radlická 3294/10, Praha, 150 00, Česko (Palác Křižík II), v souladu se svými podmínkami.

3) poskytovatel služby SmartLook, Smartlook.com, s.r.o., Reg. no.: 09508830, with registered office at Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic, registered in the Commercial Register administered by the Regional court in Brno under file No. C 119362

4) poskytovatel služby Heureka, Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, B 24131 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 07822774 DIČ: CZ07822774

 

Další informace


Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Používáme ověření věku Adulto